Obchodní podmínky Okedu pro uživatele a Organizátory 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Brána ke knihám s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 09388451, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335542 (dále jen „POSKYTOVATEL“), vydává tyto Obchodní podmínky Okedu („Obchodní podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému dostupného na adrese www.okedu.cz a souvisejících Služeb.

 1.2 Společnost Brána ke knihám s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 09388451, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335542 („POSKYTOVATEL“) zajišťuje provoz portálu na adrese www.okedu.cz; tvorbu a prodej vlastního vzdělávacího obsahu; prodej vlastního vzdělávacího obsahu; pronájem portálu třetím stranám pro zpřístupnění cizího vzdělávacího obsahu („ORGANIZÁTOR“); zprostředkovává prodej přístupů (vstupenek) ke vzdělávacímu obsahu třetích stran („VSTUPENKY“).

1.2.1 ORGANIZÁTOři, kteří prodávají svůj vlastní vzdělávací obsah na portále www.OKEDU.cz jsou  uvedeni níže. POSKYTOVATEL zprostředkovává prodej VSTUPENEK (přístupů) na kurzy a akce pořádané ORGANIZÁTORy a nenese odpovědnost za obsah vzdělávacích akcí a případné škody vzniklé užíváním jejich obsahu.

1.2.1.1 Seznam ORGANIZÁTORů:

 

 1.3 Práva a povinnosti POSKYTOVATELE a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů. 

 

 1.4 Kontaktní údaje: info@okedu.cz

 

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována POSKYTOVATELem nebo ORGANIZÁTORem prostřednictvím Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu, kde POSKYTOVATEL zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce) nebo zajišťuje prodej VSTUPENEK (přístupů), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2 POSKYTOVATEL nebo ORGANIZÁTOR zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Služba je zpřístupněna na omezenou dobu, která je uvedena v popisu služby. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno, pokud se nejedná o studijní materiály ke stažení POSKYTOVATELem nebo ORGANIZÁTORem určené.

 

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronickeho systému POSKYTOVATELe – Okedu. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu.

3.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb/VSTUPENEK je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu.

4.2 Platbu za úplatné Služby/VSTUPENKY lze provést bezhotovostně způsobem umožněným POSKYTOVATELem, a to:

 (a) platební kartou online;

 (b) online platbou pomocí systému PayPal; nebo

 (c) převodem na bankovní účet.

4.3 Cena Služeb/VSTUPENEK je v Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

4.4 Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na Organizátora, nebo na fakturace@okedu.cz a POSKYTOVATEL doklad vyžádá od Organizátora.

 

5. REKLAMACE

5.1 POSKYTOVATEL přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@okedu.cz

5.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa/lekce na Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video/lekce přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. POSKYTOVATEL je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby POSKYTOVATEL nebo ORGANIRÁTOR zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany POSKYTOVATELe nebo ORGANIRÁTORa dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet POSKYTOVATELe nebo ORGANIRÁTORa či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat POSKYTOVATELe (aniž by musel uvádět důvod), přičemž postup dostupný na následujících webových stránkách se uplatní přiměřeně: 

https://www.okedu.cz/pages/garance-vraceni-penez

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy POSKYTOVATEL vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, kterou obdržel od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany POSKYTOVATELe bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

 6.4 POSKYTOVATEL poskytuje též nadstandardní služby vrácení peněz. Bližší podmínky naleznete na https://www.okedu.cz/pages/garance-vraceni-penez

 

7. UŽIVATELÉ-SPOLUPRACOVNÍCI

7.1 Tento článek 7 se vztahuje pouze na Uživatele-spolupracovníky.

7.2 Uživatelé-spolupracovníci, kterým je prostřednictvím jejich Zaměstnavatele nabídnuta možnost používat Službu, jsou povinni před používáním Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané POSKYTOVATELem. Uživatel-spolupracovník po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace Uživatele-spolupracovníka dokončena.

7.3 Společnost POSKYTOVATELe zpřístupní Uživateli-spolupracovníci Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb příslušného klienta POSKYTOVATELe a v rozsahu sjednaném mezi POSKYTOVATELem a takovým klientem.

7.4 V případě Uživatelů-spolupracovníků je platba za Služby hrazena příslušným klientem POSKYTOVATELe. Pro účely používání Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu ze strany Uživatelů-spolupracovníků se tak neuplatní články 4 až 6 těchto Obchodních podmínek.

 

 

 

 

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Veškerý obsah Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je POSKYTOVATEL, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.2 Uživatel nesmí používat Elektronický systém POSKYTOVATELe – Okedu nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém POSKYTOVATELe – Okedu nebo jeho část formou šíření, hromadné prezentace a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu POSKYTOVATELe.

 

Organizátor

9. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

9.1 POSKYTOVATEL a Organizátor uzavírají rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu za účelem prodeje a rezervace vstupenek na akce pořádané Organizátorem. Smluvní strany se dohodly, že prodej a rezervace vstupenek na jednotlivé akce pořádané Organizátorem budou realizovány za podmínek ustanovených v Dodatku ke Smlouvě o zprostředkování.

 

10. PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE

10.1 POSKYTOVATEL zajistí pro Organizátora za podmínek dále uvedených v této smlouvě jménem Organizátora prodej rezervací a vstupenek prostřednictvím Portálu a jeho Služeb na Organizátorem pořádané akce.

10.2 POSKYTOVATEL se zavazuje zaplatit Organizátorovi cenu rezervací vstupenek a cenu vstupenek získanou za veškeré prodeje třetí osobě.

10.3 Organizátor se zavazuje zaplatit POSKYTOVATEL za jeho činnost provizi a uhradit mu další vzniklé náklady blíže specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

 

11. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

11.1 Organizátor kontaktuje POSKYTOVATELe se zájmem o spolupráci na email info@okedu.cz. 

11.2 POSKYTOVATEL se zavazuje na základě údajů od Organizátora provádět rezervace vstupenek a prodej vstupenek na jeho akce po dohodnutou dobu. K tomu bude používat Služby Portálu www.okedu.cz. POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo odmítnout realizaci prodejů vstupenek na konkrétní Akce.

 

11.3 POSKYTOVATEL se zavazuje propagovat akce Organizátora pomocí internetových stránek www.okedu.cz.

11.4 Organizátor se zavazuje poskytovat POSKYTOVATELi potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité informace o akcích, data a grafické podklady, aby bylo možné dostát závazku POSKYTOVATEL specifikovaného v bodě 3. tohoto článku.

11.5 Organizátor se zavazuje vhodným způsobem propagovat POSKYTOVATELe a portál www.okedu.cz, zejména uvedením odkazu na internetové stránky POSKYTOVATELe, přímého prodejního odkazu na Facebookové Události Akce (v hlavičce Facebookové události), jeho loga a informací o službě na propagačních materiálech k jednotlivým akcím. Organizátor se zároveň zavazuje umístit na svoji internetovou stránku informaci o využívání platformy www.okedu.cz a to umístěním odkazu na internetovou stránku www.okedu.cz.

11.6 POSKYTOVATEL je Organizátorem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu celé vstupenky, případně cenu rezervace vstupenky.

 

12. SPECIFIKACE PORTÁLU

12.1 Pomocí Portálu provozovaného POSKYTOVATELem je mimo jiné možné nakoupit, případně rezervovat vstupenku na kurzy, společenské nebo osvětové akce Organizátora.

12.2 Nákup celé vstupenky na akci pořádanou Organizátorem se uskutečňuje pomocí platebních metod: platební karty, Apple Pay, Google Pay, PayPal, bankovní převod.

12.3 Organizátor si může zvolit, jaké platební metody budou využity na jeho akci.

12.4 Vybrané vstupenky obsahují unikátní kód. Ten slouží jako bezpečnostní prvek při kontrole během ověření přístupu na kurz nebo akci. Uživatel může obdržet unikátní kód v těchto formách: QR kód nebo tištěný kód v e-mailu, vytištěné PDF z e-mailu, tištěná vstupenka nebo elektronická vstupenka.

12.5 Portál nabízí mnoho Služeb určených Organizátorům, jejich aktuální výčet včetně finančních podmínek nabízených Služeb je součástí zprostředkovatelské smlouvy.

 

13. PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ, PŘESOUVÁNÍ AKCÍ, VÝZNAMNÉ ZMĚNY PROGRAMU AKCE A STORNO JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK

13.1 Při zrušení Akce nebo přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu Akce, je Organizátor povinen o této změně neprodleně informovat POSKYTOVATELe (nejpozději do 3 pracovních dní e-mailem). POSKYTOVATEL se zavazuje v součinnosti s Organizátorem obratem informovat všechny Uživatele, kteří si zakoupili Vstupenku na danou akci. Informace majitelům Vstupenek obsahují podmínky nahrazení vstupného, popřípadě náhradní termín akce nebo další důležité informace související se změnou Akce. V případě, že dojde ke změně termínu Akce, směně místa, nebo k významné změně v programu z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na nahrazení Vstupenky. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na další nákup.

 

13.2 Za nahrazení prodaných Vstupenek všech typů (rezervace i celé vstupenky) Uživatelům zodpovídá Organizátor. Organizátor může pověřit nahrazením POSKYTOVATELe za předem dohodnutých podmínek.

13.3 POSKYTOVATEL nahrazuje vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky po odečtení záloh vyplacených Organizátorovi. POSKYTOVATEL inkasované platby od Uživatelů nevyplatí Organizátorovi. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup Vstupenky, a to až do 31 dní od avizovaného zrušení/přesunutí/změny Akce. Pokud Organizátor nestanoví jinak. V případě zrušení/přesunutí/změny Akce, a tedy zrušení Vstupenky náleží POSKYTOVATELi za každou nahrazenou Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze Vstupenky, který bude účtován Organizátorovi.

13.4 V případě zrušení jednotlivé vstupenky na žádost Uživatele, kterou musí schválit Organizátor, náleží POSKYTOVATELi za každou nahrazenou Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 5% + 10 Kč (5% + 0,5 €) ze Vstupenky, který bude účtován Uživateli.

 

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY

14.1 Za činnost POSKYTOVATELe vzniká POSKYTOVATELi nárok na provizi z ceny vstupenky vč. DPH - z každé rezervované nebo prodané vstupenky prostřednictvím Portálu a jeho Služeb. Výše provize je specifikovaná ve zprostředkovatelské smlouvě. K provizi je vždy přičtena cena dodatečných provedených Služeb POSKYTOVATELe (reklamní kampaně, odbavení akcí, apod.). Minimální výše provize z jedné prodané vstupenky je stanovena na 10 %, minimálně 15 Kč. Paušální ani žádné další poplatky nejsou Organizátorovi účtovány.

14.2 POSKYTOVATEL má nárok na úhradu nákladů na transakce POSKYTOVATELů plateb (platby pomocí platební brány a platby PayPal). Náklady POSKYTOVATELe ve formě nákladů na transakce ve výši určené dle odstavce 14.4, 14.5 mohou být navýšeny k ceně vstupenky a hradí je Uživatel.

14.3 POSKYTOVATEL má nárok účtovat k nákupu servisní, distribuční a notifikační poplatek, který je navýšen k ceně vstupenky a hradí jej Uživatel.

14.4 V případě nákupu celých vstupenek má POSKYTOVATEL nárok účtovat náklad na transakci v souvislosti s vybranou platební metodou.

14.5 Organizátor je oprávněn si vyžádat výplatu inkasovaných příjmů POSKYTOVATELem. Žádost o výplatu lze provést ihned po proběhnutí Akce a kdykoliv poté. POSKYTOVATEL je povinen zájemci vyplatit všechny takové příjmy, které byly přijaté v souvislosti s proběhlými Akcemi.

14.6 POSKYTOVATEL se zavazuje vystavit za každý měsíc prodeje podklady pro účetnictví, k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnila platba za vstupenku/y. Podklady obsahují měsíční přehled prodaných vstupenek, tržby z prodejů a náklady, vč. faktury POSKYTOVATELe za jeho služby.

14.7 POSKYTOVATEL se zavazuje převádět částky inkasované od Uživatelů, po odečtení provize a nákladů POSKYTOVATELe, na účet Organizátora v souladu s pokyny.

 

14.8 POSKYTOVATEL je oprávněn vystavit daňový doklad jménem Organizátora. Oprávnění k vystavování daňových dokladů/stvrzenek/faktur upravuje Dodatek ke smlouvě, který je nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy.

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 POSKYTOVATEL prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.

Jaké Údaje sbíráme?

15.2 POSKYTOVATEL vede aktuální databázi Organizátorů obsahující osobní údaje poskytnuté Organizátorem. Konkrétně se jedná o Název / jméno pořadatele, kontaktní adresa (pokud se liší od fakturační), IČ / RČ nebo DIČ..

15.3 POSKYTOVATEL dále sbírá kontaktní údaje Organizátora, jako jsou Název / jméno pořadatele a kontaktní údaje (telefon, e-mail, www), které slouží jako veřejný kontakt pro Uživatele.

Jak Údaje používáme?

15.4 POSKYTOVATEL používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

15.5 Pro přímé kontaktování Organizátora v souvislosti s jeho nasazenou Akcí. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

15.6 Pro zasílání novinek od POSKYTOVATELe, které se týkají nových funkcí Portálu a Organizátora. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

15.7 Pro informování Uživatelů o kontaktních údajích Organizátora, na detailu Akce Organizátora, uveřejněné na Portálu.

Kdo má přístup k Údajům?

15.8 Údaje jsou zpracovávány POSKYTOVATELem.

15.9 Organizátor má právo na informace o údajích, které POSKYTOVATEL sám zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

15.10 POSKYTOVATEL bude zpracovávat údaje týkající se pořadatelského účtu Organizátora po dobu 5 let od okamžiku registrace na Portálu. V případě, že Organizátor neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný prodej vstupenek na vlastní Akci, bude POSKYTOVATEL zpracovávat Údaje po dobu trvání účtu Organizátora.

 

 

 

 

16. DŮVĚRNÉ INFORMACE A MLČENLIVOST

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět zprostředkovatelské smlouvy je předmětem obchodního tajemství POSKYTOVATELe. Organizátor se zavazuje, že informace, které jsou předmětem obchodního tajemství nesdělí třetí osobě, a to vcelku či částečně, ústně či písemně, že bude dbát o bezpečné nakládání s písemnostmi. V případě, že dojde k ohrožení nebo prozrazení obchodního tajemství, Organizátor je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu POSKYTOVATELi a je povinen rovněž bez zbytečného odkladu oznámit POSKYTOVATELi každý zájem o skutečnosti tvořící obchodní tajemství ze strany třetí osoby.

16.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, které považují za důvěrné a které se dozvěděly o sobě, zejména v souvislosti s jednáními a spoluprací mezi smluvními stranami.

16.3 Smluvní strany se zavazují neposkytnout důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, ani je používat v rozporu s účelem POSKYTOVATELské smlouvy pro svoji potřebu.

16.4 Za důvěrné informace se ve smyslu zprostředkovatelské smlouvy považují všechny skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Toto obchodní tajemství tvoří veškeré informace obchodní, technické či výrobní povahy související s činností POSKYTOVATELe, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle POSKYTOVATELe utajeny a POSKYTOVATEL jejich utajení zajišťuje.

16.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost včetně obchodního tajemství trvá i po skončení platnosti POSKYTOVATELské smlouvy. 

16.6 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrné informace chránit alespoň v rozsahu, jako důvěrné informace vlastní a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat povinností mlčenlivosti své organizační složky, zaměstnance či subdodavatele.

16.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti včetně obchodního tajemství sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 1. 2023

17.2 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

17.3 POSKYTOVATEL společnost Brána ke knihám s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.