Produktové podmínky Okedu pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Ing. Libor Štěpán (jak je definována níže), vydává tyto Produktové podmínky Okedu („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému dostupného na adrese www.okedu.cz a souvisejících Služeb.

 1.2 Poskytovatelem Elektronického systému Okedu a souvisejících Služeb je Ing. Libor Štěpán, Záhumní 647, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 61103659 („POSKYTOVATEL“):

 1.3 Práva a povinnosti POSKYTOVATELE a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů. 

 1.4 V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

 1.5 Kontaktní údaje: info@okedu.cz

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována POSKYTOVATELem prostřednictvím Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu, kde POSKYTOVATEL zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2 POSKYTOVATEL zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno, pokud se nejedná o studijní materiály ke stažení POSKYTOVATELem určené.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronickeho systému POSKYTOVATELe – Okedu. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu.

3.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu.

4.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným POSKYTOVATELem, a to:

 (a) platební kartou online;

 (b) online platbou pomocí systému PayPyl; nebo

 (c) převodem na bankovní účet.

4.3 Cena Služeb je v Elektronickém systému POSKYTOVATEL – Okedu uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

5. REKLAMACE

5.1 POSKYTOVATEL přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@okedu.cz

5.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa/lekce na Elektronickém systému POSKYTOVATELe – Okedu. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video/lekce přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. POSKYTOVATEL je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby POSKYTOVATEL zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany POSKYTOVATELe dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet POSKYTOVATELe či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat POSKYTOVATELe (aniž by musel uvádět důvod), přičemž postup dostupný na následujících webových stránkách se uplatní přiměřeně: 

https://www.okedu.cz/pages/garance-vraceni-penez

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy POSKYTOVATEL vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany POSKYTOVATELe bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

 6.4 POSKYTOVATEL poskytuje též nadstandardní služby vrácení peněz. Bližší podmínky naleznete na https://www.okedu.cz/pages/garance-vraceni-penez

7. UŽIVATELÉ-SPOLUPRACOVNÍCI

7.1 Tento článek 8 se vztahuje pouze na Uživatele-spolupracovníky.

7.2 Uživatelé-spolupracovníci, kterým je prostřednictvím jejich Zaměstnavatele nabídnuta možnost používat Službu, jsou povinni před používáním Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané POSKYTOVATELem. Uživatel-spolupracovník po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace Uživatele-spolupracovníka dokončena.

7.3 Společnost POSKYTOVATELe zpřístupní Uživateli-spolupracovníci Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb příslušného klienta POSKYTOVATELe a v rozsahu sjednaném mezi POSKYTOVATELem a takovým klientem.

7.4 V případě Uživatelů-spolupracovníků je platba za Služby hrazena příslušným klientem POSKYTOVATELe. Pro účely používání Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu ze strany Uživatelů-spolupracovníků se tak neuplatní články 4 až 6 těchto Produktových podmínek.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Veškerý obsah Elektronického systému POSKYTOVATELe – Okedu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je POSKYTOVATEL, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.2 Uživatel nesmí používat Elektronický systém POSKYTOVATELe – Okedu nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém POSKYTOVATELe – Okedu nebo jeho část formou šíření, hromadné prezentace a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu POSKYTOVATELe.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2021