Pod názvem neurovývojové poruchy se skrývá mnoho známých diagnóz - např. ADHD, různé formy autismu (PAS), poruchy chování a prožívání, různé poruchy učení, poruchy řeči a dyspraxie.


Žijeme ve vědecky zajímavé době. Nové výzkumy z oblasti buněčné biologie a kvantové fyziky objevily další poznatky o činnosti našeho mozku a také o podstatě naší vědomé a podvědomé paměti. Dokonce bylo prokázáno, že DNA obsahuje kromě informací k tvorbě bílkovin také uložiště dat, které slouží k záznamu prožitých emocí. To přispělo k rozšíření poznání o dalších možných příčinách vzniku různých neurovývojových poruch.


Když jsem v roce 1996 založila Poradnu pro úspěšné učení a chování, byla jsem právě nadšena novou reedukační metodou, která k nám přišla z Rakouska a která vznikla na základě poznatků z neuropsychologie. U mého tehdy dvanáctiletého syna odstranila během čtyř měsíců většinu problémů souvisejících s jeho poruchami učení, s dyslexií a s dysortografií. Zároveň odezněla i porucha pozornosti doprovázená nutkavým chováním, tedy ADHD. V jeho případě stačilo dát do pořádku výpadky nervových spojů ve dvou oblastech mozku.


Šlo o metodu založenou na výzkumu psycholožky Brigitte Sindelárové a tehdejšího přednosty dětské kliniky v Salzburgu, dětského neurologa a psychiatra, Manfreda Biebla. Tato metoda byla původně známa pod názvem Dílčí oslabení výkonu, pod zkratkou DOV nebo PIPE (viz. Parciální Insuficience Perceptivní Eficience). Tato metoda byla později částečně upravena a je prezentována pod názvem Percepční a motorická cvičení (dále PMC). Obě metody, DOV i PMC, umožnují zjistit a dotrénovat výpadky ve struktuře nervových spojů důležitých pro učení i chování. Pomáhají odstranit jednu z důležitých příčin neurovývojových poruch - neuroanatomickou příčinu. V některých případech mohou výše uvedené metody pomoci odstranit menší výpadek neuronů v určité části mozku (tj. morfologická příčina) - neumí si však poradit s celkově nízkým počtem neuronů, což může být jedna z nezměnitelných příčin sníženého nadání či mentální retardace. Nenapraví také narušenou komunikaci levé a pravé hemisféry, tzv. unilateralitu,která provází většinu těchto poruch. Autor:  Mgr. Stanislava Emmerlingová